EPICOR iScala

Řada produktů iScala umožňuje díky své vysoké technologické úrovni svým uživatelům rozšířit své obchodní činnosti až na úroveň internetu. iScala využívá jeho dostupnosti a rychlosti (ať už v oblasti prodejů, nabídek, nebo jen přenosů dat) a umožňuje tak plnou integraci tradičního "back office" systému řízení obchodních činností.

 

 EPICOR iScala

  Možnosti a využitelnost systému:

 Spojením tradičního "back office" systému s programovým zabezpečením, nutným pro uskutečňování obchodu přes internet, v jednotný systém pro elektronické obchodování, zjednodušuje iScala globální obchodování.


 Díky řadě produktů iScala, která obsahuje Global Commerce Server ’GCS’ můžete obchodovat kdekoli, kdykoli a s kýmkoli s vědomím, že vaše programové zabezpečení ještě podpoří vaše podnikatelské úsilí. GCS zabezpečuje efektivní obchodní spojení mezi spolupracovníky, klienty i obchodními partnery.


 Scala GCS poskytuje v reálném čase dynamické internetové možnosti ve více jazycích. Podporuje globální obchodní aktivity, spolehlivě pracující na bázi Microsoft.


 GCS umožňuje vašim distributorům, obchodníkům a zákazníkům nakupovat libovolné zboží a služby Vaší společnosti prostřednictvím internetu, extranetu a intranetu, a to pouhým připojením na vaše internetové stránky.


 GCS nabízí Vašim zákazníkům zjednodušení a větší rentabilitu při obchodování s Vámi. Vícejazyčnost, práce s více měnamia integrace s vaším "back office" systémem je tak nepochybně přínosem jak pro Vás, tak i pro Vaše klienty. GCS pomáhá zvyšovat prodeje při současném snižování nákladů.


 Ovládání GCS snadno zvládnou všichni Vaši prodejci, a to díky jednoduchému a standardizovanému uživatelskému propojení, které poskytuje všechny informace i funkce nezbytné k zefektivnění a zkrácení cyklu prodeje a nákupu. Uživatelé mohou vzdáleně přistupovat ke všem informacím o produktech v on-line katalozích a také k údajům, které souvisí s řízením obchodu, jako např. zadluženost, aktuální ceníky aj. Záleží na Vás, jaké další informace umožníte jednotlivým uživatelům sdílet.


 Vaše prodejní oddělení může mít k dispozici celou řadu dalších důležitých údajů. Tyto znalosti mu budou pomáhat dokončovat obchodní procesy mnohem efektivněji, než kdykoli předtím. Tím můžete získat nezanedbatelné konkurenční výhody.Zeptejte se

  CRM

Modul podporující řízení vztahů se zákazníky, Customer Relationship Management (CRM), představuje skupinu procesů, jejichž pomocí může firma docílit optimální interakce se svými klienty. Proces CRM typicky vyžaduje velký objem vstupních informací, které jsou obsaženy v informačním a řídicím systému firmy ERP; a naopak velké množství informací, které jsou výsledkem operací ERP, je součástí efektivní strategie CRM.

Zavedení systému CRM je pro firmu jednoznačně výhodou, protože vede ke snižování nákladů na řízení vztahů se zákazníky, k zvyšování spokojenosti zákazníků a v konečném výsledku ke zvyšování výnosů firmy.

Celou strategii lze shrnout do základních cílů, o které firma usiluje:

 • Získat více zákazníků
 • Udržet si více zákazníků
 • Více získat od zákazníků

Typický scénář uplatňovaný v řadě firem zahrnuje hodnotu životního cyklu zákazníka z hlediska firmy, od kontaktu vytvořeného podle seznamu nebo na základě průzkumu prodeje, přes proces podpory prodeje (je-li požadován) a vytvoření nabídky zákazníkovi až po vybudování trvalého kontaktu se zákazníkem, kdy se uskutečňují opakované dodávky nebo prodej nového zboží.

Firmy, které pochopily, že tento proces představuje trvalý vztah se zákazníkem a nikoli izolovanou jednorázovou akci, si obvykle mohou dovolit snižovat náklady na rozvoj nových kontaktů a jejich pěstování do fáze prodeje a mohou se intenzivněji věnovat svým známým a spokojeným zákazníkům.


  Charakteristika

Marketingová databáze

Počátek procesu CRM iScala se odvíjí v modulu Marketingová databáze iScala. Modul otevírá nové možnosti pro sběr a filtraci dat a rozbor informací o vašich zájemcích a zákaznících. Následující funkce jsou součástí plně integrovaného procesu CRM v systému iScala:

Získávání informací o časovém průběhu prodeje, statistikách prodeje, o produktech prodaných v minulých letech, informace o servisu a činnostech.
Možnosti výběru pro kampaně na základě nastavitelných kritérií výběru s charakteristikou pro úspěch nebo neúspěch. Snadné sledování a rozbory marketingových činností a následných kampaní. Možnost záznamu činností a hlášení, zadání odezvy a vyhodnocení úspěšnosti.
Standardní nástroje pro reporting iScala umožňují vytvářet výkazy upravené podle potřeb prodeje a marketingu ve firmě a tisknout libovolné množství standardních výkazů poskytovaných v systému. Nastavitelná dotazová funkce je cenným pomocníkem při plánování kampaní a při vytváření detailních rozborů všech marketingových činností firmy.
Jedna vstupní obrazovka pro zadání všech požadavků, telefonických hovorů, připomínek, nebo dotazů od náhodných osob, zájemců a zákazníků. Lze registrovat všechny typy požadavků s možností klasifikace typu, zadání specifických informací a aktivace vhodného procesu iScala ke splnění požadavku. Tuto funkci podporují přímá propojení definovaná od zadání požadavku k nabídce, objednávce zákazníka, žádosti o servis, nebo k některé další metodě pro splnění požadavku v systému.
Rozšířený soubor zákazníků obsahující nastavitelné databáze a soubory kódů pro flexibilní použití. Kritéria pro výběr kampaní a nastavitelná funkce vyhledávání. Automatická aktualizace dat mezi marketingovou databází a souborem zákazníků ve finančním modulu Evidence zákazníků.

  Proces v reálných podmínkách

Proces CRM systému iScala začíná od identifikace cílové skupiny, uspořádání kampaně, registrace a analýzy odezvy a zahájením operace prodeje. Postup pokračuje procesem splnění objednávky - od zadání do systému firmy až po fakturaci a příjem platby, nebo v případě reklamace poskytnutím cenově výhodného a rychlého servisu nebo náhradní dodávky; v této fázi se požadavky a očekávání zákazníka řídí smluvními podmínkami.

Vedle uvedených standardních operací systém iScala nabízí možnosti pro rozbory efektivity kampaně, procesu služby a hodnoty zákazníka z hlediska trvání obchodního vztahu a na základě výsledných dat pomůže firmě získat lepší přehled o cílových pozicích na trhu. Tuto funkcionalitu iScala prezentuje uživateli formou standardních dotazových funkcí a funkcí pro vytváření výkazů.


  Typické znaky modulu

 • Evidence kontaktů
 • Evidence zájemců
 • Řízení kampaní
 • Integrace s evidencí zákazníků/dodavatelů
 • Zpracování požadavků a stížností
 • Uživatelem definované databáze
 • Zpracování nabídek
 • Řízení úloh
 • Prognózy prodeje a řízení postupu úloh
 • Instalační informace o historii konfigurace a výrobního čísla podle zákazníků
 • Dotazy a statistika

EPICOR iScala - Systémové požadavky

iScala Server Hardware

 • Počítač/Procesor: Intel XEON, nebo kompatibilní CPU.
 • Paměť: > 2GB
 • Pevný disk: SCSI 10 000 otáček s diskovým polem RAID 10
 • Síťová karta: 100 megabitů

iScala Server Software

 • Microsoft Small Business Server 2000 nebo vyšší

nebo

 • Microsoft Windows 2000 Server Standard/Advanced Server nebo vyšší
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard nebo vyšší
 • Síťová karta: 100 megabitů

Poznámka:
Významného zvýšení výkonu se dosáhne použitím Microsoft Windows 2003 Server 64bit

iScala Klient Hardware

 • Počítač/Procesor: 1,5GHz Intel Pentium, nebo kompatibilní.
 • Paměť: 512 MB
 • Pevný disk: min 1GB volného místa
 • Síťová karta: 100 megabitů

iScala Klient Software

 • Microsoft Windows Vista nebo Microsoft Windows XP Professional

Zeptejte se

Evidence majetku

Firmy, které spravují rozsáhlý majetek, jsou konstantně pod tlakem, aby všechna svá aktiva dokázaly optimálně využít a vynaložené náklady sladit s výhodami, které mohou svými investicemi získat. Jednoduše řečeno, v oblasti nákupu, spotřeby a vyřazení položek investičního majetku (IM) musí mít firmy možnost snadno řídit všechny relevantní procesy a vést jejich přesné záznamy.

Zároveň potřebují paralelně sledovat všechny finanční aspekty (a dopady na rozpočet) zmíněných procesů. Manažeři IM nesmí zapomenout na řešení rizik vyplývajících z vlastnických vztahů, včetně umístění položky IM, kdo je odpovědný za její správu, jakým způsobem je pojištěna a jaký je harmonogram údržby a servisu v zájmu maximalizace hodnoty a ekonomické životnosti dané položky. To se týká zejména manažerů správců nemovitostí, manažerů vozového parku firmy, nebo jiných prostředků v prostředí firmy, kde existuje významná kapitálová investice do majetku firmy.

Firmy, mezi jejichž činnosti patří pronájem nebo leasing prostředků, zpravidla požadují integraci operací řízení majetku do svých standardních firemních postupů. To může zahrnovat například zajištění potřebné úrovně servisu, přepravy, inspekce nebo údržby vráceného či pronajatého zařízení a specifikaci plátce. Podobně je třeba zajistit hladkou integraci harmonogramů servisní údržby strojních zařízení používaných ve výrobních procesech (bližší informace viz. materiál iScala Servisní evidence) s operacemi Evidence majetku.

Výhodou softwarového řešení s plně integrovanými procesy evidence majetku v rámci systému ERP je minimalizace duplicitních zadání a verifikace dat a odstranění nutnosti softwarové integrace. Zadání vstupních informací probíhá v jediném bodě a uživatel má k dispozici všechny záznamy týkající se evidence majetku, nákupu, rozšíření, převodů, zhodnocení investic, prodeje a vyřazení.

Scala Business Solutions vyvinula integrované řešení Evidence majetku (Asset Management) podporující všechny klíčové procesy spojené s majetkovými operacemi firmy a zároveň podporující hladké propojení s finančními aspekty v zákulisí majetkových operací.


Zeptejte se


Charakteristika

Podpora pořizování IM

 • Integrace se Skladovou evidencí zdokonaluje podporu operací nákupu majetku a sledování využití vložených investic.
 • Automatická účtovací schémata (paralelně podporující různé typy transakcí) a standardní šablony pro položky investičního majetku (IM) usnadňují zadání dat a zajišťují integritu operací.
 • Přístup k jednotlivým datovým polím lze nastavit podle typu operace; tento řízený přístup značně optimalizuje zadání dat a zdokonaluje bezpečnost uložených informací.
 • Nové položky IM, které jsou určeny k rozšíření a zdokonalení funkce používaného zařízení, mohou být v systému zadány synchronizovaně s původní položkou IM (pomocí funkce pro záznam hlavní položky IM) pro účely reportingu a operací odpisů IM.
 • Hlavní kniha / Evidence zákazníků / Evidence nákupu / Skladová evidence
 • Propojení se skladovou evidencí zároveň rozšiřuje funkční podporu všech transakcí ohledně nájmu a leasingových smluv definovaných v evidenci smluv.
 • Servisní evidence - podpora preventivní údržby
 • Evidence zdroju firmy - sledování dostupnosti sledovaných položek IM
 • Evidence zakázek - řízení zdrojů a pracovníků firmy
 • Zabezpečení postupu při práci s modulem IM
 • Úplný záznam časového průbehu operací (kdo zadal nebo změnil určité záznamy v každé operaci)
 • Bezpečnostní profily v úrovni datových polí pro zadání operací IM
 • podle typu operace lze povolit přístup k určitým datovým polím pro zadání změn
 • nastavené profily optimalizují zadání dat
Integrita informací je maximálně zdokonalena propojením s dalšími moduly iScala a zajištěním bezpečného přístupu k Evidenci majetku.
Transparentní přehled o položkách IM ve vlastnictví konkrétních subjektů.
Integrita informací je maximálně zdokonalena propojením s dalšími moduly iScala a zajištěním bezpečného přístupu k Evidenci majetku.
S pomocí modulu Evidence majetku iScala může firma dosáhnout značných úspor v oblasti provozních nákladů na údržbu položky IM v průběhu jejího ekonomického cyklu.
 • Víceúrovňové výkazy
 • Výkazy podle lokalit pro plánování inspekcí instalovaných položek IM
 • Standardní výkazy
 • Úplný přehled o časovém průběhu všech položek IM

Zeptejte se


Typické znaky modulu

 • Plně integrované řešení
 • Automatická podpora transakcí
 • Automatická účtovací schemata specifická podle zadaných transakcí
 • Nastavitelný přístup k datovým polím
 • Podpora komplexních sestav položek IM
 • Agregace a členění dat IM
 • Paralelní podpora více měn
 • Podpora plánování preventivní údržby
 • Pravidla pro výpočet zhodnocení investic do IM
 • Podpora odpisů
 • Úrovně pro reporting
 • Sledování časového průběhu operací IM

Evidence majetku iScala nabízí řadu výhod:

 • Podpora přidávání, sestavování, dělení a likvidace celých položek nebo částí položek IM formou agregace komponent v hlavní položce
 • Paralelní podpora obecně platných odpisových metod včetně možnosti definice odpisové metody pro každou dílčí položku v komplexní sestavě
 • Precizní výpočty daňových odpisů nezávisle na interních potřebách odpisů ve firmě
 • Podpora multiměnového účtování odpisů pro každou položku IM
 • Záznamy transakcí, které tvoří hodnotu IM, mohou být vedeny v různých měnách
 • Zrychlený proces účetní závěrky na konci měsíce díky automatické podpoře transakcí a odpisů

Integrace se Servisní evidencí poskytuje rozšířenou podporu:

 • Plánování preventivní údržby
 • Možnost automatického sledování kapitalizace (využití investic) z hlediska údržby nebo servisu, které zvyšují hodnotu položky IM nad původně definovanou hranici
 • Dávkové odpisy položek na základě integrace se Skladovou evidencí

Zeptejte se

Evidence smluv

Smluvní vztahy se zákazníky se obvykle řídí dohodnutými podmínkami formulovanými ve smlouvě. Pro určitého zákazníka může smlouva obsahovat podmínky odlišné od standardních podmínek poskytovaných firmou, mohou to být zvláštní ceny, slevy, další podmínky, technická podpora. Je důležité plnit všechny podmínky ve vztahu k zákazníkům. Evidence smluv iScala umožňuje zadávat pravidla podle smlouvy do systému. Kdykoli firma nabízí zákazníkovi ceny nebo podmínky, iScala automaticky nabídne pracovníkům obchodního oddělení správné podmínky pro konkrétního zákazníka podle zadané smlouvy.

S postupujícím trendem směrem k integrovaným řešením pro dodavatelské řetězce firmy v rostoucí míře spoléhají na formální dohody a smlouvy se zákazníky a dodavateli. Formálně stanovené smlouvy jsou jedním z prostředků, jak firmy mohou minimalizovat rizika dodavatelského řetězce a vyhodnotit odchylky reálného výkonu od smluvních podmínek.

Platnost formálně uzavřených dohod však nestačí k tomu, aby každý pracovník firmy v reálných podmínkách správně uplatnil všechny smluvní podmínky konzistentním způsobem, což je předpoklad správně řízených standardních procesů v cyklu dodávky. Z praxe vyplývá, že bez integrovaného řešení Evidence smluv hrozí firmě reálná rizika nezvládnutých příležitostí k splnění dohodnutých servisních úrovní se zákazníky, což vede ke ztrátě zisků, zvýšení nákladů způsobených zbytečným poskytováním prémiových cen dodavatelům a neschopnost identifikace nedostatečného výkonu dodavatelů. Evidence smluv iScala je spolehlivé řešení, které firmám umožní vytvářet, měnit, doplňovat, obnovovat, nebo rušit měřitelná smluvní kritéria se svými zákazníky a dodavateli a zároveň zajistit hladkou integraci konkrétních smluvních podmínek do standardních denních operací firmy. Výhoda integrace spočívá v transparentním pohledu na všechno to, co je pokryto smlouvou, a co je důležité, na položky, na které se nevztahuje platnost smlouvy.

Řešení Evidence smluv iScala nabízí svým uživatelům možnost definovat neomezené varianty smluv na základě generických typů smluv. iScala automaticky přiřazuje funkcionalitu z hlediska potřeb firmy pouze vybraným generickým typům smluv, které vyhovují zadaným specifikacím a tím značně usnadňuje zadávání a použití nových smluv.


Zeptejte se


Generické vlastnosti

Evidence smluv iScala 2.2 podporuje:

 • Smlouvy o prodeji (smlouvy do odvolání)
 • Kupní smlouvy (rámcové smlouvy)
 • Servisní smlouvy
 • Nájemní a leasingové smlouvy
 • Komplexní smlouvy (kombinace výše uvedených smluv)

Zásadní výhodou zadání a sledování libovolného typu smlouvy je snadné zadání, sledování platnosti (datum zahájení a skončení platnosti), změny dohodnutých cen v průběhu trvání smlouvy, cyklus fakturace a samozřejmě plnění smlouvy.


Zeptejte se


Charakteristika

Vytvoření smlouvy
Dohodu a podpis smlouvy se zákazníkem nelze považovat za standardizovanou operaci s jednoduchým zadáním do systému. Avšak vyplývající konkrétní smluvní podmínky, dohody o množství, cenách a termínech patří do standardních ustanovení a mohou být zadány do systému k dalšímu zpracování bez ohledu na formát, který použijete pro právoplatnou smlouvu. Extrakce pravidel smlouvy a jejich zadání do systému poskytne pracovníkům firmy správné informace o podmínkách, cenách a termínech ve struktuře podle jednotlivých zákazníků a smluv. Tato funkcionalita minimalizuje riziko chyb a zvyšuje spolehlivost automatického řízení vztahů se zákazníky.

Evidence smluv iScala podporuje operace vytváření, obnovy a zrušení smluv (včetně dobropisů, pokud jsou požadovány). Smlouvy jsou nezávislé na řízení dodávek, to znamená, že fyzické dodání určitého zboží zákazníkovi nemusí být podmínečně účtováno v rámci podepsané smlouvy. Po zadání nové smlouvy systém aktivuje vytváření objednávky zákazníka, servisní objednávky a nákupní objednávky na základě zadaných kritérií. Proces zadání nové smlouvy je usnadněn možností kopírovat záznamy existující (některé předchozí) smlouvy. Ale systém dokáže vytvářet nové smlouvy také na základě objednávek zákazníků nebo časového průběhu objednávek. Tato výhoda se projeví zejména v případech, kdy se uskuteční prodej a firma poskytuje po-prodejní údržbu na základě prodeje; konkrétně po dodávce softwaru zákazníkovi (objednávka zákazníka) se automaticky vytvoří smlouva o údržbě na základě objednávky zákazníka zadané v systému. Smlouva o údržbě podporuje zvláštní cyklus fakturace, který je řízen splněním podmínek pro servisní údržbu převzatých z modulu Servisní evidence iScala.

Příjmy firmy vytvořené na základě plnění smluv mohou být rozloženy do účtovacích období a do období platnosti smlouvy. Program podporuje rozbory nákladů zaúčtovaných na konkrétní smlouvy (s použitím struktury účtovacích dimenzí iScala) k hodnocení ziskovosti. Standardní součástí je plná podpora dokumentace, od cenové nabídky po fakturu.

Firmy, které v kontaktu se svými zákazníky kromě běžných objednávek používají smlouvy, potřebují flexibilní systém sledování smluvních závazků a zasílání upomínek zákazníkům, netýká se to pouze upomínek o platby. Evidence smluv poskytuje komplexní proces upomínek, který je nezávislým procesem systému, vedle běžné funkce upomínek o platbu v Evidenci zákazníků. Proces zajistí zobrazení nesplněných smluvních závazků v obsahu upomínky podle konkrétní smlouvy se zákazníkem, například typ instalovaného zařízení a typ poskytovaných služeb v rámci uzavřené servisní smlouvy.

Evidence smluv iScala obsahuje efektivní podporu diferencované identifikace smluv podle typů:

 • Jednorázové smlouvy, obvykle na určité období s možností manuálně zadané obnovy
 • Automaticky obnovitelné smlouvy, jejichž platnost se automaticky obnovuje na další období, pokud nezadáte zrušení smlouvy
 • Referenční smlouvy, které se používají k zavedení platnosti komplexních pravidel fakturace, kdy konkrétní smlouva není základem pro fakturaci

Dohodnete se například se zákazníkem na bezplatném poskytnutí dvouhodinové časové lhůty pro servisní odezvu. V tomto případě každá objednávka na základě smluvního vztahu přebírá všechna pravidla fakturace ze smlouvy. Výsledkem je, že se zákazníkovi nic neúčtuje, faktura se nevystaví. Navíc můžete určit, zda fakturace má probíhat v Evidenci smluv iScala, nebo v Evidenci servisních objednávek iScala, nebo kombinovaně v obou modulech. Například program pro smlouvy o pronájmu podporuje činnost půjčovny aut, kde se od zákazníků požaduje platba předem na základě smlouvy o pronájmu vozidla. Spotřeba paliva se může účtovat zvlášť v programu pro zpracování splněných objednávek (po vrácení vozidla).

Standardní výkazy

 • Plánovaný příjem (záznam na straně zisku)
 • Ziskovost smlouvy
 • Cenové nabídky

Data smlouvy jsou také převáděna do modulu Statistika iScala k variantním rozborům a k sestavování výkazů.

Servis a preventivní údržba

Do rámcové smlouvy lze zahrnout závazky preventivní údržby s popisem specifických podmínek, například vozidlo má nárok na servis po každých 10 000 najetých kilometrech, nebo kopírka se bude servisovat po každých 2 000 vytištěných kopiích. Program umožňuje účtovat příplatky pokud jsou překročeny mezní hodnoty stanovené smlouvou, například zákazník najede s vozidlem více kilometrů než je stanovený počet a servisní náklady se pak účtují zákazníkovi.

rogram plně podporuje správu textového obsahu smluv . text se zadává do řádků smlouvy. Při zadání nové smlouvy lze přidávat standardní fráze. Řádky smlouvy mohou obsahovat aktuální data o výrobním čísle, místu instalace a vlastnictví produktu nebo zařízení. Tato možnost je výhodná pro sledování a výhradní identifikaci položek (servisních předmětů), na které se vztahuje platnost smluvních závazků.

Komplexní (kombinované) smlouvy

Evidence smluv iScala podporuje kombinaci smluvních závazků v rozsahu definované smlouvy. Příkladem může být realizovaný prodej softwaru, na který navazuje poskytování konzultačních služeb i technické podpory a údržby. Softwarové komponenty mohou být bezplatné, určité typy podpory mohou být poskytovány v rámci smlouvy o údržbě a všechny konzultace mohou být účtovány zákazníkovi podle hodinové sazby. Při zadání servisní objednávky na základě smlouvy, například na instalaci softwaru, program automaticky identifikuje části, které jsou poskytovány v rámci smlouvy o údržbě a části, které se budou zákazníkovi účtovat. Každý řádek servisní objednávky je automaticky ověřen a opraven tak, aby každá položka mimo platnost smlouvy byla správně vyúčtována zákazníkovi a každá položka v rámci servisní smlouvy nebo záruky byla zaúčtována do interních nákladů firmy.

Smlouvy do odvolání

 • Smlouva na dobu neurčitou upravující dlouhodobý harmonogram dodávek zákazníkovi. Výsledkem jsou jednotlivé dodávky, podle kterých se automaticky generují objednávky zákazníka. Faktura může být zhotovena podle smlouvy nebo objednávky.

Automatické objednávky zákazníků na základě smluv

 • Post-datované objednávky zákazníka na základě dlouhodobého harmonogramu plnění smlouvy
 • Probíhá-li fakturace v modulu Evidence smluv, objednávka zákazníka se nefakturuje a není požadavek na výpočet ceny
 • Probíhá-li fakturace na základě referenční smlouvy v modulu Objednávky zákazníků, výpočet ceny se řídí cenou stanovenou ve smlouvě pro určité množství
 • Objednávka zákazníka zůstává propojena se smlouvou
 • Množství v objednávce lze měnit dle potřeby

Automatické nákupní objednávky podle rámcových smluv

Smlouva s dodavatelem upravující dlouhodobý harmonogram dodávek. Výsledkem jsou jednotlivé nákupní objednávky automaticky generované podle podmínek smlouvy. Dodávku a fakturu lze odeslat přímo zákazníkovi, nebo při doplnění zboží do vlastního skladu se zaúčtuje jako interní faktura pro interního zákazníka.

Automatické nákupní objednávky podle rámcových smluv

 • Post-datované nákupní objednávky na základě dlouhodobého harmonogramu plnění smlouvy
 • Probíhá-li fakturace v modulu Evidence smluv, dodavatel zajistí přímou dodávku zákazníkovi
 • Interní faktura se použije při doplnění vlastních skladových zásob
 • Nákupní objednávka zůstává propojena se smlouvou
 • Množství v objednávce lze měnit dle potřeby

Smlouvy o pronájmu a leasingu

Smlouvy o pronájmu a leasingu Program podporuje smlouvy o činnosti pronájmu a leasingu. Výsledkem jsou jednotlivé objednávky zákazníků nebo servisní objednávky automaticky generované na základě smlouvy (podpora operací dodávky a vrácení). Smlouvy o pronájmu a leasingu jsou založeny na sledování množství (paralelní sledování položek investičního majetku a položek spotřeby).

Vytváření řádků dodávky a vrácení v Objednávkách zákazníků nebo v Servisní evidenci

 • Vytváření objednávek na základě dlouhodobého harmonogramu plnění smlouvy
 • Fakturace může probíhat v modulu Evidence smluv iScala, nebo v případě referenční smlouvy se faktura zadá v modulu Objednávky zákazníků
 • Modul Objednávky zákazníků iScala podporuje operace dodání a vrácení zboží
 • Kromě operací dodání a vrácení zboží podporuje modul Objednávky zákazníků iScala také instalaci produktu po dodávce a generální opravu po vrácení

Servisní smlouvy

Program Servisní smlouvy podporuje řízení cen a podmínek fakturace pro servisní činnosti a materiál.

Zadání servisní objednávky

Servisní objednávka je vytvořena na základě harmonogramu údržby, který může být standardní přílohou smlouvy. Funkcionalita Preventivní údržby je blíže popsána v samostatném materiálu Servisní evidence iScala.

Komplexní smlouvy

Smlouvy mohou být kombinací různých typů smluv

 • Zadání uživatelem definovaných typů smluv
 • Kombinace výše uvedených typů
 • Definice přístupných polí pro jednotlivé typy

Výpočet ceny dle smlouvy

Na základě platných podmínek program vypočte a přidělí slevy hodinovým, nákladovým a materiálovým činnostem. Změny cen se mohou řídit určitým datem, obdobím, nebo indexem, oprava podle míry inflace (včetně období bez platnosti indexu) s paralelní podporou výpočtu slev podle aktuálního období. Evidence smluv iScala podporuje výpočty cen pro konkrétní smlouvy, oddělené servisní ceníky pro různé typy smluv a operace pro aktualizaci otevřených smluv.


Zeptejte se


Typické znaky modulu

 • Smlouvy o prodeji (smlouvy do odvolání)
 • Kupní smlouvy (rámcové smlouvy)
 • Servisní smlouvy
 • Smlouvy o pronájmu/leasingu
 • Komplexní smlouvy (kombinované typy smluv)
 • Jednorázové smlouvy
 • Automaticky obnovitelné smlouvy
 • Referenční smlouvy
 • Integrace s modulem Servisní evidence
 • Podpora preventivní údržby
 • Podpora řízení textového obsahu
 • Nezávislost na řízení cyklu dodávek
 • Výpočet cen podle smluv
 • Fakturace podle smluv
 • Změny/opravy smluv
 • Rozbory plnění smluv
 • Plánovaný příjem (účet zisků)
  • Ziskovost smluv
  • Cenové nabídky
  • Variantní rozbory a reporting
 • Podpora upomínek v rámci platnosti smlouvy
 • Dokumentace ke smlouvě od nabídky po fakturu
 • Integrace s modulem Servisní evidence iScala

Zeptejte se

Evidence zakázek

V dnešním světě zaměřeném na jednorázové služby zákazníkům dodavatelé poznávají, že poskytování služeb, které jejich klienti požadují, se stává komplexním podnikáním s vlastní logikou. Vzhledem k neustále rostoucí škále požadovaných služeb začíná prodej získávat charakter menších projektů. Zakázky v oblasti služeb jsou mnohdy realizovány v několika fázích, což vyžaduje vhodné načasování dodávek různých materiálů, stejně jako naplánování činností v místě instalace u klienta nebo na jiných místech, a tyto aktivity vyžadují určité specializace a odborné znalosti. Navíc, v nikdy nekončící soustavné snaze o docílení vysoce harmonizovaného řízení operací, firmy v rostoucí míře zavádějí projekty zaměřené na interní restrukturalizaci a zefektivnění firemních procesů, kde jsou požadavky na optimalizaci evidentní.

S tím, jak se bude činnost vaší firmy postupně více zaměřovat na dodávku služeb nebo projektů, vyvstává otázka, jak zvládnete komplexní řízení jednotlivých komponent týkajících se předpokladů, prognóz, rozpočtů, plánování potřeb a zdrojů a jejich sledování.

Evidence zakázek iScala je jedním z nosných modulů systému, který je plně integrován se všemi procesy iScala, včetně Financí iScala a SCM (řízení dodavatelsko-odběratelských operací) iScala, zajišťuje plně přizpůsobitelné řešení pro vaše "prodejně-servisní" operace a interní projekty. Stávající uživatelé Evidence zakázek iScala a externí partneři se již přesvědčili o řadě výhod integrovaného řešení Evidence zakázek:

 • Zkrácení doby potřebné k vývoji produktu až o 20%
 • Zkrácení doby potřebné k naplánování zakázky až o 30%
 • Až o 20% vyšší přesnost splnění termínu dodání
 • Až o 50% nižší náklady na interface

Zeptejte se


Definice zakázek ve čtyřech úrovních

Flexibilní struktura Evidence zakázek iScala vám umožní rozdělit zakázky do čtyř oddělených úrovní (obvykle jsou to úrovně při realizaci zakázek).

Toto hierarchické uspořádání zahrnující Hlavní zakázku, Zakázku, Dílčí zakázku a Činnost vám dává možnost přesného a kontinuálního sledování jednotlivých zakázek i v případech, kdy jednotlivé sekce zakázky mají zcela odlišné vlastnosti nebo časový plán. Můžete snadno oddělit sekci zaměřenou na materiálové požadavky od sekce plánování hodin anebo od sekce zaměřené na přidělení pracovníků. Budete-li například realizovat komplexní zakázku, systém vám nabídne výkonné možnosti pro vytváření rozpočtů a řízení dílčích zakázek. Podle jednotlivých dílčích zakázek budou zobrazeny detailní informace v rámci celé hlavní zakázky. Můžete sledovat vývoj obratu ve zvolených měnách, v kterých se zakázka účtuje, nebo zadávat faktury pro zákazníka v domácí měně.


Zeptejte se


Charakteristika

Hlavní soubor zakázky

Zadání nové zakázky zahrnuje nadefinování všech požadavků, termínů a podmínek ve vztahu k zakázce (plán fakturace a výpočet ceny zakázky) a naplánovaní dílčích zakázek a činností potřebných ke splnění zakázky. Činnosti můžete rozdělit podle specifikovaných podmínek na hodinové, materiálové a nákladové činnosti. Pro účely plánování můžete definovat kontrolní body (splněné činnosti), zatímco v oblasti plánování potřeb a zdrojů můžete určit, kdo (z vaší centrální databáze pracovníků) bude pověřen určitými úkoly.

Evidence zakázek iScala podporuje přidělení interních nebo externích pracovníků specifickým úkolům na základě potřeby, dostupnosti a dalších kritérií. Přidělení profesních zdrojů a jejich ocenění v rámci zakázky závisí na uživatelem zadaných vstupních hodnotách. V průběhu zakázky systém vyhodnocuje skutečné hodiny ve srovnání s plánem a zobrazí aktuální informace, včetně upozornění na kritické hodnoty, ve formě přehledů a výkazů.

K správné funkci modulu Evidence zakázek iScala je nutná instalace finančních modulů - Finance iScala. V integraci s modulem řízení materiálových potřeb a zdrojů iScala a Objednávkami zákazníků iScala poskytne Evidence zakázek iScala maximální výkon a možnost využít všech výhod, které jednotlivé funkce nabízejí. Evidence zakázek iScala sdílí společné zdrojové soubory s moduly Servisní evidence iScala a Mzdy iScala. Evidence zakázek iScala podporuje nasazení více uživatelských databází v integraci s různými úrovněmi každé zakázky, kde máte možnost ukládat dodatečné informace ke konkrétní zakázce.

Nákladové činnosti typicky zahrnující cestovné, diety a režijní náklady, jsou podrobně sledovány a účtovány podle jednotlivých zakázek. Podobně jako u materiálových činností můžete na základě definovaných nákladových činností aktivovat nákupní objednávky.

Plán faktur obsahuje řadu modelů pro výpočet ceny (průběžná fakturace, pevné ceny nebo nejvyšší stanovené ceny, opakované faktury) a metody fakturace pro všechny činnosti. Můžete například preferovat fakturaci na základě definovaných událostí, to znamená podle časů zahájení a ukončení zakázky, nebo podle splněných kontrolních bodů zadaných k činnostem. Funkce fakturace může být aktivována na základě počtu nahlášených hodin, nebo podle určitých dat. Samozřejmě se můžete rozhodnout pro manuální zadání faktury, nebo nastavit periodickou fakturaci (týdně, měsíčně). Plány faktur můžete vytvářet v úrovních zakázky nebo dílčích zakázek, kdy každá dílčí zakázka může mít vlastní plán fakturace.

Včasné dodávky materiálu požadovaného typu a kvality jsou předpokladem bezproblémového plnění zakázky, proto jsou logistické operace zakázky hladce propojeny se všemi procesy SCM (řízení dodavatelsko-odběratelských operací) iScala. Ve fázi plánování materiálu pro zakázku je vám k dispozici celý rozsah funkcionality v rámci kompletního řešení logistiky. Činnosti zakázky zahrnující materiálové požadavky automaticky aktivují vytváření nákupních objednávek, zatímco Evidence zakázek iScala nabízí podporu přímé fakturace za materiál a tím vám umožňuje mít dokonalou kontrolu nad financemi.

Evidence zakázek iScala poskytuje potřebné a výkonné nástroje podporující všechny etapy realizace zakázky včetně přípravy plánů, odhadů a rozpočtů a zajišťuje spolehlivé sledování a vyúčtování skutečné ceny zakázky. K dispozici jsou flexibilní rozpočtové varianty s možností srovnávacích analýz na základě předchozích rozpočtů. Neocenitelnou výhodou jsou funkce pro detailní rozpočty podporující všechny úrovně zakázek a dílčích zakázek až po jednotlivé činnosti. Evidence zakázek iScala poskytuje aktuální informace o možném překročení plánovaných nákladů a stavu dokončení zakázky v procentech a tím vám dává možnost včas učinit nezbytné kroky a všechny zakázky řídit správným směrem a podle plánu.

K zadání nových zakázek jsou k dispozici šablony; výhodou Evidence zakázek iScala je paralelní podpora více variant šablon. Do každé šablony lze zadat standardní data jako jsou dílčí zakázky, struktury činností, nebo obchodní proměnné - například sazby DPH. V šablonách jsou také uloženy informace o zvolených metodách výpočtu nedokončených prací (operací NP) a výpočtu nákladů, stejně jako o typech dokumentů a jejich požadovaném pořadí v průběhu zakázky. Informace zadané v šablonách slouží jako výchozí informace při zadání každé nové zakázky a lze je snadno upravit podle aktuální situace.

Při zpracování probíhající zakázky mohou být některé náklady zachyceny v jiném procesu iScala. Například účet za oběd s klientem jste zadali do modulu Mzdy k vyúčtování vašich pracovních výdajů a tato částka je evidována v Hlavní knize. Evidence zakázek iScala poskytuje funkcionalitu k vyhledání všech dodatečných nákladů a jejich zařazení do evidence příslušné zakázky.


Zeptejte se


Typické znaky modulu

 • Podpora struktury zakázek
 • Šablony zakázek
 • Úplná integrace s ostatními procesy iScala
 • Finance iScala
 • Smlouvy iScala
 • Servisní evidence iScala
 • Objednávky zákazníků iScala
 • Řízení materiálových zdrojů iScala
 • Mzdová evidence iScala
 • Řízení výroby iScala
 • Podpora komplexní fakturace
 • Plány fakturace a návrhy faktur
 • Výpočet pevných cen
 • Splátky fakturovaných částek
 • Výkonná funkcionalita pro vytváření rozpočtů
 • Plánování a řízení zdrojů
 • Účtování operací NP včetně variant
 • Flexibilní účtovací schémata
 • Podpora úrovní zakázky - Hlavní zakázka a dílčí zakázky
 • Návrhy faktur pro zakázky
 • Výkonné dotazové funkce a vytváření výkazů
 • Podpora sledování stavu zakázky (nabídka, zakázka)
 • Výkazy hodinových a materiálových činností
 • Kopie a rušení záznamů zakázek
 • Statistické informace
 • Výkazy plánování zakázek (časové a kapacitní plánování)
 • Výkazy POC Podpora dalších databází

Zeptejte se

Finance

Centrální součástí každého informačního a řídicího systému firmy ERP jsou finanční programy a také iScala v tomto směru není výjimkou a poskytuje plně integrovanou skupinu modulů pro finanční operace:

 • Hlavní kniha
 • Evidence zákazníků
 • Evidence dodavatelů

Uvedené typy modulů jsou klíčovými komponentami při vytváření reálného obrazu firmy na základě integrovaného systému řízení operací; tato ucelená koncepce systému zajišťuje systematickou integritu všech dat zadávaných do účetních knih firmy. Podíváme-li se na centrální účtovací funkce firmy, pak nejdůležitějším předpokladem již není pouze integrita systému: neméně důležité je zajistit, aby systém podporoval procesy sledování konkrétních datových toků a všech navazujících informací, neboť jedině tyto monitorovací procesy zajistí včasné a přesné zpracování dat zadaných v systému a mají přímý vliv na věrohodnost a správnou interpretaci výsledných informací, které systém poskytuje.

Řešení iScala pro finanční operace je vybudováno na základě propojené architektury účetních knih, které do detailu zachycují všechny vícedimenzionální finanční transakce vytvořené v zákulisí - některým z četných kolaborativních procesů v provázaném prostředí iScala. Zadaná operace může být výsledkem spolupráce iScala s uživateli (pracovníky firmy), nebo výsledkem interakce iScala a nastaveného procesu na výrobní lince, nebo dalších aplikací, které předávají své procesy do iScala ke zpracování. Konkrétně to může být například servisní technik, který na svůj PDA zadává informaci o provedeném servisu na určitém zařízení, nebo naopak to může být konkrétní zařízení, které po identifikaci stavu aktivuje požadavek na asistenci servisního technika a odešle zprávu do příslušného servisního centra. Procesy předávané z externích systémů, s kterými iScala spolupracuje mohou být velice odlišné z hlediska náročnosti od zařízení čárových kódů až po složitou integraci kompletního dodavatelského řetězce. (Podrobnější přehled iScala a řešení konektivity Scala Connectivity Solutions je uveden v samostatném materiálu) Bez ohledu na způsob, jakým byla určitá operace spuštěna, iScala identifikuje vstupní událost a získanou informaci převede do účetní terminologie podle potřeb firmy. Tím odpadá velká část práce při manuálním zadání potřebných vstupních informací do systému. iScala poskytuje efektivní procesy pro sledování, kontrolu a ověření operací bez vlivu na rychlost předávání informací do Hlavní knihy a zajišťuje spolehlivou podporu činností firmy v reálném čase.


Zeptejte se


Charakteristika

Řešení iScala pro finanční operace spočívá na plně integrovaných modulech:

Evidence (saldokonto) dodavatelů slouží k záznamu informací o dodavatelských fakturách a dalších finančních operacích v souvislosti s dodavateli. Program standardně podporuje evidenci souborů dodavatelů v jednotlivých firmách zadaných v systému iScala, nebo správu jedné společné databáze dodavatelů, záznamy DPH, platební prognózy, návrhy plateb, výpisy zůstatků s možností měnových přepočtů podle cizích měn použitých ve fakturách, statistiku prodeje včetně rozboru ABC a statistiku Intrastat pro uživatele v Evropě. Obsahuje efektivní možnost pro zaplacení otevřených faktur prostřednictvím přímé platby, směnky, nebo zadáním dobropisu.

Automatické platby

systém poskytuje možnost zadat elektronické platební instrukce bance pro uskutečnění platby dodavateli. Funkci automatické platby nákupu iScala můžete použít k vytvoření souborů pro banku, nebo k tisku šeků v různých volitelných formátech. Načasování plateb dodavatelům lze automaticky nastavit podle priorit zadaných jednotlivým dodavatelům. Pro lepší podporu odsouhlasení účetních záznamů lze podrobné údaje o platbách evidovat ve zvláštním souboru saldokonta dodavatelů.

Evidence (saldokonto) zákazníků slouží k záznamu informací o fakturách vydaných zákazníkům a dalších finančních aktivitách zákazníků. Program standardně podporuje evidenci souborů zákazníků v každé firmě zadané v systému iScala, nebo vedení jedné společné databáze zákazníků, záznamy DPH, výpisy zůstatků na účtech a zjišťování prodlení dlužníků, statistiku prodeje včetně rozborů ABC a statistiku Intrastat pro uživatele v Evropě. Nabízí efektivní možnost pro zaplacení otevřených faktur prostřednictvím přímé platby, zadáním směnky, nebo zvolením úvěrového limitu v případě vráceného zboží nebo uplatněné reklamace. Vyrovnání platby lze zadat proti otevřené faktuře nebo výpisu pro zákazníka (periodická fakturace). Standardní součástí jsou operace sledování úvěrových limitů, blokování dodávek, nastavení cyklů upomínek a úrokových faktur.

Hlavní kniha je centrální část účetního systému každé firmy. Může obsahovat jednoduchou účtovou osnovu, nebo složitou vícedimenzionální strukturu podporující pokročilé dotazové funkce. Aktuální, rozpočtová a simulovaná data lze získat v libovolné měně a ve výkazech za účetní období a finanční roky podle požadavků firmy. Hlavní kniha podporuje triangulaci (a proto je připravena na fáze zavádění měny Euro), měnové přepočty (včetně skutečných nebo předpokládaných Kurzových zisků a ztrát),

Podle interních požadavků firmy může Hlavní kniha také podporovat automatickou eliminaci operací mezi firmami.

Některé z hlavních výhod finančních modulů iScala jsou:

Konsolidace Hlavní knihy (periodická a permanentní)

- funkce umožňující automatickou evidenci paralelních verzí finančních záznamů firmy, například v různých měnách, nebo vedených podle odlišných účetních pravidel (GAAP), nebo rozdělených do různých účtovacích období nebo finančních roků, případně pro všechny uvedené úpravy. Proces konsolidace může být trvale spuštěn na pozadí operací, nebo pravidelně na konci definovaného období; v průběhu konsolidace probíhá zaúčtování operací na různé účty nebo dimenze podle požadavků firmy.

Prognóza pohybu finanční hotovosti

- tuto možnost ocení zejména pracovníci pokladen, kteří mohou předvídat likviditní potřeby firmy na základě aktuálního prodeje, otevřených nákupních faktur, zakázek a servisních smluv a plánovaných plateb, jako jsou daně a směnky. Finanční toky mohou být sestaveny tak, aby zachycovaly platební zvyklosti klientů a platební priority firmy vůči dodavatelům.

Drobná hotovost

- užitečná funkce podporující lepší řízení a kontrolu pokladen, které mohou být provozovány samostatně, nebo jako jedno středisko se společným účtováním záloh.

Vytváření výkazů

- program pro vytváření výkazů, který nabízí vysoce výkonný nástroj pro zadávání dotazů s podporou předem definovaných propojení na účetní informace; výsledná data lze prezentovat dle požadavku firmy ve flexibilních formátech a s využitím funkcí agregace dat.

Přímá fakturace iScala je velice užitečný program podporující řízení fakturace ve firmách, které nepotřebují složitější operace pro zpracování objednávek nebo logistiky, například poskytovatelé služeb ve vymezeném rozsahu. Plně integrovaný modul umožňuje přímé zadání a tisk faktur bez zboží a podporuje malý soubor pro evidenci cen do 100 položek.

V mnoha zemích se dlužné faktury hradí přes banku formou směnek nebo post-datovaných šeků. Podle konkrétní země mohou být směnky garantovány bankou. Směnky mohou být vystaveny na banku trasanta (účet vystavitele), nebo na banku, která směnku garantuje, nebo v kombinaci obou. Směnky lze vystavit jednotlivě nebo ve formě portfolia. Modul iScala pro směnky poskytuje všechny potřebné nástroje a možnosti výkazů pro efektivní kontrolu a řízení operací plateb ve formě směnek a je plně integrován s ostatními finančními procesy systému..


Zeptejte se


Typické znaky modulu

 • Vícedimenzionální struktura účtů
 • Operace časového rozlišení, rozpočty a simulace operací
 • Podpora více měn a triangulace
 • Přepočty měn a účtů
 • Odsouhlasení bankovních výpisů
 • Vícedimenzionální a periodické operace
 • Podpora uzavření účetního období a interních operací firmy
 • Permanentní a periodická konsolidace
 • Prognóza pohybu finanční hotovosti
 • Účtování drobné hotovosti
 • Vytváření výkazů
 • Integrace a verifikace saldokonta zákazníků
 • Integrace a verifikace saldokonta dodavatelů
 • Automatické platby integrované s knihou plateb
 • Směnky
 • Přímá fakturace
 • Reporting
 • Odsouhlasení bankovních výpisů
 • Vícedimenzionální a automatické periodické operace s rozúčtováním operací na různé účty
 • Účtování podle definovaných účtovacích dimenzí a období

Zeptejte se

Logistika

V každé firmě, která se zabývá dodávkami zboží nebo služeb svým klientům, je proces dopravování zboží na určené místo a ve správný čas, v požadovaném množství a v kvalitním stavu naprosto rozhodující. V zájmu kvality poskytovaných služeb a včasných dodávek řada firem používá některý vhodný typ softwarového řešení logistických operací. Program podporující logistické operace může být samostatný (standalone) určený pro jednu pracovní stanici, nebo integrován s externím programem, s interním firemním řešením, nebo může být součástí plně integrovaného informačního systému plánování zdrojů a procesů ERP (Enterprise Ressource Planning). I přes vysokou míru flexibility z hlediska integrace a spolupráce s jinými systémy je typické, že logistický systém obvykle postrádá schopnost sdílet informace s účetním oddělením firmy nebo s její centrálou a nedokáže plně vyhovět nárokům na reporting a kontrolu. Logistické procesy a typy činností, které vyžadují podporu ve formě vhodného programu, se liší podle jednotlivých oborů, regionů a podle zavedenosti firem a jejich řízení dodavatelských řetězců. Jednu věc, kterou mají všechny firmy společnou, je potřeba flexibilního, uceleného řešení, které podporuje operace řízení, kontroly, účtování a vykazování všech prodejů, nákupů a skladových činností, jejichž průběh se promítá do činností celé firmy.


Zeptejte se


Charakteristika

Logistické procesy iScala zajišťují plně integrované moduly:

Logistika iScala je plně integrované řešení s plně automatizovanými účetními operacemi a řízením procesů prodeje, skladu a nákupu. Řešení představuje velmi přizpůsobivý a spolehlivý nástroj především pro firmy, které požadují integraci svých operací, lepší kontrolu a minimalizaci duplicitních vstupů a jejich odsouhlasení, což je příznačné pro prostředí softwaru bez integrace se všemi procesy. Při využití dalších částí produktu iScala může Logistika iScala nabídnout mnohem více než jen logistické řešení. Použití programů iScala pro kontrolu jakosti, evidenci skladovacích míst a sledování dávek pomůže zlepšit interní procesy, jak ve firmách působících v oblasti kontrolovaných oborů, jako je potravinářství, farmacie, chemická výroba nebo kosmetika, tak ve firmách, které se snaží zlepšit sledování a řízení svých distribučních nebo výrobních procesů, nebo jen chtějí zlepšit životní cyklus svých klientů pomocí kontroly kvality prodávaného zboží.

Logistika iScala je integrovaná s řešením iScala pro evidenci zakázek, evidence smluv, servisní evidenci a řízení výroby. Provázanost řešení poskytuje plnou podporu všech činností firmy, nejen řízení operací prodeje, skladu a dodávek, ale také operací výroby a montáže, sledování smluvních podmínek a závazků, plánování údržby pro uskladněná zařízení nebo zařízení instalovaná u zákazníků, a stejně spolehlivě usnadňuje řízení velkých zakázek s úplným funkčním propojením s finančními a logistickými procesy.

Všichni pracujeme v propojeném světě a s rostoucími nároky na automatizované procesy a integrované dodavatelské řetězce a procesy nákupu je nanejvýš důležité investovat do otevřených, flexibilních, softwarových řešení, která spolupracují s dalšími systémy. Celá řada řešení konektivity iScala zahrnující například XML-EDI pro operace prodeje, nebo integraci aplikace nákupu, je důkazem toho, že se snažíme vyhovět potřebám firem nejen v přítomnosti, ale také plánujeme jejich budoucí rozvoj.

Proces nákupu v systému iScala podporuje řízení všech činností spojených s nákupem, včetně plánování nákupu, vytváření návrhů nákupu, vytváření žádostí o nákup a nákupních objednávek, sledování doby dodání zboží nebo služeb na základě odsouhlasených objednávek a zadání nákupních faktur.

Návrh nákupní objednávky

Evidence nákupu iScala vytváří návrhy nákupu pro každý den v týdnu, nebo podle požadované frekvence. Návrhy jsou vytvářeny na základě aktuálních skladových zásob, průběžných dob dodavatelů, zadaných nákupních objednávek, výrobních plánů a objednávek zákazníků. Optimální objednávky množství (EOQ) a nejkratší dodací lhůty nebo nejvýhodnější ceny jsou faktory, které jsou zahrnuty do automatického návrhu nákupu.

Nákupní objednávka

Nákupní objednávku můžete zadat přímo, nebo může být vytvořena automaticky na základě akceptace a převodu návrhu nákupu. Zadaná objednávka se ihned promítne ve výpočtech plánování ATP a návrhu nákupní objednávky.

Příjem zboží

Řešení iScala umožňuje pracovníkům skladu přímo zadávat detailní informace o nové dodávce do skladu. Přepravné, pojištění a další náklady lze zaúčtovat ke každé dodávce dle požadavků firmy, tyto hodnoty se pak použijí ve funkci účtování nákladů a podrobných výkazů odchylek.

Vrácení zboží

Pokud dodané zboží neodpovídá kvalitě dohodnuté s vaším dodavatelem, nebo vám jednoduše omylem dodali jiné zboží, pak vám iScala pomůže urychleně zadat operace storna pro přijaté zboží a snížit aktuální stav skladu po vrácení položek zpět dodavateli.

Program objednávek zákazníků iScala řídí postup zpracování objednávky a všech jejích náležitostí. Proces začíná vytvořením cenové nabídky nebo přímo zadáním nové objednávky do systému, pokud není požadavek na cenovou nabídku.

Cenová nabídka

Řada firem uplatňuje postup, kdy pro svého klienta nejprve sestaví nabídku před odsouhlasením konečné objednávky. V systému iScala jsou nabídky evidovány jako zvláštní typ objednávek včetně všech cen a slev pro zákazníka a určitý produkt. Po potvrzení nabídky zákazníkem systém iScala jednoduše převede nabídku na objednávku.

Objednávka zákazníka

V systému iScala představuje objednávka zákazníka záznam dohody o dodávce zboží nebo služeb zákazníkovi podle určitých kritérií jako je datum, množství, způsob dodání, cena a podobně. Stejně jako v případě klasických objednávek iScala podporuje řadu doplňkových typů objednávek, nejčastěji jsou to opakované objednávky, objednávky na úvěr a zbytkové objednávky na zboží, které momentálně není na skladě. Další výhody spočívají v automatickém zadání detailních informací ohledně zákazníka, který objednávku zadal, zákazníka, kterému se má zboží nebo služba dodat, místo určení dodávky, a také zákazník, kterému se odešle faktura k úhradě splněné dodávky.

Přímá dodávka

Schopnost identifikovat vhodné skladové položky k zajištění přímé dodávky zákazníkovi je velice výhodná vlastnost systému, zejména v případě, kdy potřebujete snížit objem skladových zásob u položek, které se neprodávají pravidelně nebo vyžadují zvláštní podmínky uskladnění, nebo v případech, kdy potřebujete urychlit odběratelskododavatelský cyklus a zároveň minimalizovat hodnoty skladových zásob. Zadáte-li objednávku na některou z položek určených pro přímou dodávku, program ihned vytvoří propojenou nákupní objednávku se všemi instrukcemi pro dodavatele ohledně požadované dodávky přímo koncovému zákazníkovi.

Plánování (ATP) a přeplánování

Všichni pracovníci prodeje jistě dobře ví, že jedním ze způsobů jak udržet spokojenost zákazníka, jsou přísliby dodávek, které lze následně splnit. Funkce plánování ATP (available to promise) iScala vypočte množství skladových zásob, které budou k dispozici k navrženému datu dodávky a zároveň stanoví potřebné časové rezervy pro zpracování ostatních zadaných objednávek zákazníků, výrobu požadované položky a lhůtu pro dodavatele. Pokud má firma dostatečné skladové zásoby, pak se prodejci mohou zavazovat k novým dodávkám s jistotou, že své sliby vůči zákazníkům splní, nebo mohou navrhnout jiné datum, kdy bude požadovaná položka k dispozici. Funkce přeplánování je velmi užitečná v případech, kdy je třeba změnit původní plán; například nedokáže-li dodavatel dodržet stanovenou dodací lhůtu, program identifikuje objednávky zákazníků, na které má toto zpoždění vliv a dodávky nebudou splněny k slíbeným datům; firma může tyto zákazníky včas kontaktovat a nabídnout jinou možnost, nebo zajistit alternativní dodávku.

Výpočet průběžné doby

Funkce výpočtu průběžné doby iScala vám pomůže zpřesnit plánování do všech detailů, to znamená precizněji než výše uvedená funkce ATP. Funkce umožňuje vybírat postupy, možnosti přepravy a tím vytváří celkový obraz o čase potřebném ke zpracování objednávky včetně doby nutné k přepravě zboží vašemu klientovi.

Kontrola úvěru

Tento program iScala pomáhá firmě řídit úvěrové operace ve vztahu ke svým zákazníkům. Výše úvěrů je kontrolována nastavením mezních hodnot pro poskytované úvěry a program automaticky zabrání zadání nové objednávky nebo dodávky a zobrazí upozornění o překročeném limitu, aby pracovníci firmy mohli učinit potřebná opatření. Kontrola úvěru je funkce plně propojená s evidencí zákazníků ve finančních modulech systému iScala a podporuje zpracování úvěrů v různých měnách a podle proměnlivých podmínek, kdy prodejní cena může být účtována v jiné měně než je poskytnutý úvěr, nebo dodávka je určena na jinou dodací adresu.

Výdeje a dodávky

Funkce podporující sledování výdejů a dodávek materiálu v systému iScala pracují s výrobními čísly a dávkami. Výdej lze uskutečnit na základě konkrétní dávky nebo výrobního čísla, nebo podle celé řady dalších metod, například FIFO (podle doby zaskladnění), pořadí skladovacích míst, FEFO (podle záruky), atd. Všechny navazující dokumenty pro přepravu, dodávku a fakturaci jsou vytvářeny automaticky ve správný čas a ve správné fázi procesu.

Fakturace a konsolidace objednávek

Po výdeji zboží ze skladu lze vystavit faktury pro zákazníky. Stejně jako možnost vytváření faktur k jednotlivým splněným objednávkám iScala podporuje také konsolidaci objednávek: objednávky, které se mají vyúčtovat stejnému zákazníkovi, program spojí do jediné faktury pro zákazníka a zároveň zachová možnost zpětného sledování jednotlivých objednávek. Integrace finančních modulů iScala zajistí zaúčtování faktur do evidence zákazníků a na účty pohledávek.

Procesy iScala aktualizují záznamy skladu několika způsoby. Hlavní část řízení skladu probíhá na základě operací v modulu Skladové evidence.

Hlavní soubor položek

Jádrem Skladové evidence je hlavní soubor položek. Obsahuje všechny informace týkající se každého jednotlivého výrobku, může to být surovina, dokončený výrobek nebo neskladová položka. Cena, náklady (podle celé řady možných metod ocenění a dle požadavku také paralelně v různých měnách), převody jednotek (v případě kdy se liší skladové jednotky a jednotky prodeje), skupiny a kategorie výrobků, účtovací pravidla, informace o skladech a pozicích uskladnění, příznaky pro sledované položky (nebezpečný materiál), záruční a náhradní položky, optimální množství nákupu, rozpočty, informace o dodavatelích a jejich řazení podle priorit. Popisy skladových položek lze evidovat paralelně v několika jazycích díky podpoře UNICODE systému iScala a jazyky jako angličtina, arabština nebo čínština, mohou být používány současně v dokumentech a na obrazovkách.

Řízení skladů

Počet logických skladů, které l ze definovat v iScala, je téměř neomezený, stejně jako počet skladovacích míst v rámci jednotlivých skladů. Položky lze skladovat v libovolném místě a skladu, anebo s použitím volby iScala pro řízení čísel skladovacích míst lze vytvářet automatické návrhy na uskladnění, které usnadní vyhledání vhodných volných míst pro přijatou dodávku.

Výrobní čísla

Funkce podporující řízení výrobních čísel poskytuje vysokou granularitu operací a umožňuje evidovat mnoho charakteristik u každé položky, kterou potřebujete sledovat. Položky s přidělenými výrobními čísly lze snadno propojit s procesy Servisní evidence iScala (viz. další informace) a v plném rozsahu umožnit sledování časového průběhu servisu k dané položce, její umístění a plán preventivní údržby.

Ceny a slevy

Každá skladová položka může mít několik cen, například podle různých kategorií zákazníků, nebo podle snížených cen v závislosti na určeném datu. Ceny můžete zadávat do ceníků v místní (domácí) měně, v cizích měnách, nebo převádět do jiných měn podle různých kurzů, všechny tyto úpravy lze provádět snadno a rychle. Funkce obsahuje nastavení flexibilních pravidel pro výpočet slev na základě množství, smlouvy, zákazníka, skupiny výrobků, nebo dalších kritérií, včetně kaskádového řazení slev.

Funkce statistiky iScala slouží k analýze, kontrole, a sledování klíčových hodnot celého logistického procesu. Informace o objednávkách zákazníků a nákupních objednávkách, nevyřízených objednávkách, provizích prodejců, zákaznících, dodavatelích a skladových položkách lze rychle prověřit a kombinovat pro účely srovnávací analýzy na základě aktuálních činností i časového průběhu operací, například k určitému datu nebo podle období. Statistika iScala umožňuje snadnou integraci s externími analytickými nástroji k docílení podrobnějších rozborů, k testování scénářů "what-if" nebo ke kombinaci dat iScala s daty z jiných zdrojů.


Zeptejte se


Typické scénáře

 • Distribuční proces, včetně nebo bez vlastního skladu/vlastních zásob
 • Prodej a výroba vlastních výrobků, nebo zpracování dodaného materiálu
 • ETO (engineer to order) dodávka zboží ze skladu
 • Řízení servisních operací včetně prodeje náhradních součástí
 • Operace nájmu nebo leasingu zařízení a zboží
 • Řízení nákupu a optimalizované plánování

Standardní proces logistiky začíná zadáním požadavku na prodejní nabídku nebo zadáním objednávky a zahrnuje celý postup zpracování objednávky včetně následné fakturace/dobropisů a jejich zaúčtování na účty pohledávek (v této fázi je zpracování předáno do finančních operací firmy).

Za účelem zlepšování strategie CRM, tj. řízení vztahů se zákazníky, jsou klíčovým nástrojem operace plánování a vytváření přesných scénářů, například plánování ATP (available-to-promise) tj. výpočty optimalizovaných dodávek na základě požadavku zákazníka, a výpočty průběžné doby ke splnění dodávek; tyto výpočty mají zásadní význam, neboť pomáhají firmě najít nejlepší a nejrychlejší způsob jak vyhovět požadavkům zákazníka. Cesta od nabídky k přijaté platbě může mít velmi odlišné fáze, ale obecně platí tyto kroky:

Příjem objednávky => Zadání a potvrzení (akceptace) cenové nabídky/objednávky => Montáž nebo výroba položek a zařízení => Objednávka zboží od dodavatele do vlastního (výrobního) skladu, nebo objednávka přímé dodávky koncovému zákazníkovi (přímá dodávka) => Dodávka zákazníkovi => Fakturace zákazníkovi

Požadavky na řízení zásob, skladů a správné skladování zboží je neméně důležitou součástí logistických operací. Vedoucí skladu může ušetřit spoustu času a minimalizovat výskyt chyb tím, že použije automatickou funkci vytváření návrhů na uskladnění; výsledkem je optimalizované využití skladovacích míst a jistota, že každý typ zboží bude vždy na správném místě ve skladu. Rozsah automatických funkcí nákupu závisí na objemu skladových zásob dané firmy, výhoda automatizace se projeví například v komplexním výrobním procesu firmy, nebo při řízení centrálního skladu, nebo také jen při práci se standardními distribučními operacemi jako je přímá dodávka, nebo nákup, přebalení a prodej. Při řízení úloh spojených s nákupem v rámci daného systému je třeba brát v úvahu všechny činnosti, od vytvoření návrhu nákupní objednávky na základě aktuálních skladových zásob a rozpočtované spotřeby materiálu, nebo odeslání žádosti o nabídku, přes příjem do skladu až po zadání nákupní faktury nebo dobropisu, například po vrácení nevyhovujícího či nekvalitního materiálu dodavateli.


Zeptejte se


Typické znaky modulu

Řízení prodeje

 • Cenové nabídky
 • Objednávky zákazníků
 • Flexibilní typy objednávek
 • Faktury pro zákazníky
 • Kontrola úvěru
 • Převod měny objednávky
 • Integrace s evidencí smluv
 • Plná integrace s financemi
 • Časový průběh objednávek/faktur
 • Flexibilní kritéria pro skladový výdej
 • Výpočet plánování ATP & průběžné doby
 • Rezervace zboží na objednávku
 • Vrácené zboží & dobropisy

Řízení skladu

 • Hlavní soubor položek
 • Vícejazyčné popisy
 • Převody měn
 • Ceny ve více měnách
 • Paralelní ocenění skladu ve více měnách
 • Výrobní čísla
 • Materiálové soupisy
 • Inventura (včetně periodických inventur)
 • Skladové operace
 • Převody mezi sklady

Řízení nákupu

 • Návrhy nákupu
 • Objednávky přímých dodávek
 • Nákupní objednávky
 • Proces příjmu zboží
 • Časový průběh nákupu a zařazení dodavatele
 • Integrace s kontrolou jakosti iScala
 • Odsouhlasení faktury dodavatele proti objednávce
 • Automatické účtování režijních nákladů
 • Proces vrácení zboží

Zeptejte se

Mzdy

Funkce

Modul podporuje každý krok v cyklu mzdové evidence včetně nově příchozích a končících zaměstnanců, zadání a import docházky, mzdové kalkulace pro zaměstnance s různými podmínkami pracovního zařazení a platů, tisk výplatních pásek a mzdových dokumentů, vytváření výkazů pro účty, daně, personalistiku, účely kontroly a také umožňuje automatické zadání operací do Hlavní knihy.

Modul Mzdy pracuje paralelně v různých měnách a jazycích a tak díky možnosti evidovat záznamy pro více firem najednou v systému Scala může jeden instalovaný modul podporovat několik firem nebo poboček s podobnými nebo zcela odlišnými požadavky na mzdovou evidenci. Funkce vyhovují zejména velkým firmám a mzdovým účtárnám s několika úrovněmi řízení nebo se středisky v různých zeměpisných oblastech.

Velká flexibilita

Koncepce modulu Mzdy byla postavena tak, aby vyhověla požadavkům na výkaznictví a specifické platební podmínky kterékoli země, libovolného oboru nebo firmy bez ohledu na předmět činnosti. Máte možnost nastavit téměř každou položku od základní hodinové sazby až po daň z příjmů, nemocenskou a složité výpočty srážek. Uživatelem definovaná menu a úprava obrazovek vám poskytnou řešení ušité na míru vašim potřebám.

Modul roste se zákazníkem

Modul Mzdy byl vytvořen s cílem nabídnout dokonalý paket pro zpracování mzdových operací v jakékoli firmě bez ohledu na její velikost, to znamená od malé firmy do 20 zaměstnanců až po velké nadnárodní společnosti. Malé firmy mohou modul instalovat v základní konfiguraci a mohou přidávat funkce postupně s tím, jak poroste počet zaměstnanců a požadavek na zpracování komplikovanějších mzdových operací. Flexibilní nastavení mzdových složek poskytuje možnost evidovat až jeden milión uživatelem definovaných plateb a srážek.


Zeptejte se


Charakteristika

Výkonný nástroj pro výkazy

Modul Mzdy má zabudovaných několik programů sestavování výkazů, jejichž pomocí můžete vytvářet výkazy obsahující údaje o zaměstnancích, časový průběh a statistické údaje a řadu dalších. Výkazy můžete vytisknout na základě různých kritérií výběru a třídění. Stejný výkaz můžete vytisknout v několika jazycích. Výkaz také můžete propojit s externím generátorem výkazů k dosažení ještě flexibilnějšího výsledku..

V modulu Mzdy je možné zabránit určitým uživatelům v přístupu k mzdovým údajům, k některým funkcím a také k mzdovým složkám. Funkce revizního deníku sleduje veškeré změny v přístupovém oprávnění uživatele.

Z hlediska podpory personalistiky modul Mzdy nabízí uživatelům prostor k zadání vlastních datových polí pro zaměstnance, soubory časového průběhu zaměstnanců a nabízí zabudované generátory výkazů.

Modul Mzdy Scala může fungovat jako samostatný produkt. V propojení s moduly Řízení zakázek, Řízení servisu a Hlavní kniha poskytuje mnohem větší výhody.

Díky plnému propojení s modulem Hlavní kniha nabízí modul Mzdy vyčerpávající informace pro podrobný rozbor ohledně rozdělení nákladů na mzdy, příspěvky a daně vedené na jednotlivých účtech a zároveň je rozlišuje podle dodatečných 9 účtovacích dimenzí jako jsou výrobky, zakázky a střediska. Modul bez problémů podporuje situace, kdy zaměstnanci pracují v různých účtovacích dimenzích (středisko, výrobek, zakázka) v průběhu jednoho mzdového období.

Modul lze propojit s moduly Hlavní kniha a Řízení zakázek s cílem zajistit výkonný nástroj pro řízení operací personalistiky nebo můžete s modulem pracovat jako se samostatným programem. Zdokonalené funkce importu/exportu dat umožňují snadnou návaznost s některým externím mzdovým programem.


Zeptejte se


Typické znaky modulu

Hlavní soubor zaměstnanců má volně definovanou strukturu podle místních požadavků země nebo podle zvláštních požadavků zákazníka:

 • K dispozici je téměř 200 datových polí
 • Opravy názvů polí a typů zadávacích polí
 • Možnost zadat dodatečná textová pole

Struktura docházkových listů:

 • Až 9 typů dnů a 9 typů hodin
 • Automatické zadání dat na základě pracovních kalendářů zaměstnanců

Možnost evidovat až 999 999 uživatelem definovaných mzdových složek (plateb a srážek):

 • Interní jazyk
 • Dostupnost dílčích funkcí
 • Struktura hlášení (průběh práce) versus přístup k aktuálním údajům a k časovému průběhu
 • Složitá porovnání a funkce
 • Včasné platby a srážky dle kalendáře

Až 999 variant mzdových kalkulací:

 • Různá období, skupiny zaměstnanců, podmínky
 • Platby a srážky ve více měnách
 • Výpočty hrubé mzdy

Zabudovaný generátor výkazů:

 • Údaje o zaměstnancích
 • Informace časového průběhu a mzdová statistika
 • Stejný výkaz v několika jazycích
 • Různý způsob zadání výkazu zajišťující požadovaný výstup zaměřený na určité položky
 • Kritéria výběru a třídění na základě seznamu všech polí v databázi
 • Paralelní použití více jazyků (názvy parametrů, slovníky, varianty atd. )

Spolehlivé funkce pro bezpečnost dat:

 • Omezení přístupu k jednotlivým skupinám zaměstnanců, typům činností a k zadávacím polím v databázi zaměstnanců
 • Různé uživatelem definované obrazovky pro různé skupiny uživatelů Scala (mzdová účetní, personalista, vedoucí oddělení atd. )

Spolehlivé funkce pro import/export různých informací v souvislosti s rodným číslem zaměstnance nebo s jinou identifikací:

 • Údaje o zaměstnanci
 • Pevné platby a srážky
 • Výpis docházky

Plné propojení s Hlavní knihou:

 • Rozlišení nákladů na základě zadaných středisek
 • Oddělené účty pro jednotlivé mzdové položky
 • Výpočet prémií
 • Daně placené zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Zaúčtování operací do Hlavní knihy v plném rozsahu

Zeptejte se

Servisní evidence

Nestíhá vaše firma všechny příležitosti ke zvýšení svého obratu jen proto, že nedokáže pružně odpovídat na poptávku po službách, nebo nedokáže správně identifikovat nejdůležitější zákazníky a jejich požadavky? Dokáže firma koordinovat všechny procesy v servisních centrech s efektivním využitím zdrojů, pracovníků a materiálu v požadovaném čase a při udržování co nejnižších nákladů a s docílením co nejvyššího zisku, kdy všechny činnosti zároveň přispívají k lepší spokojenosti zákazníka? Má vaše firma zavedené procesy k důsledné kontrole všech smluvních závazků, servisních smluv a nesplněných záručních oprav, nebo spolehlivou strategii, která zajistí, že budete svým klientům účtovat všechny služby, které jim poskytujete? Vzhledem k současným technologickým trendům, kdy marže klesají na nejnižší úroveň jak v oblasti distribuce, tak v oblasti výroby, se řada firem zaměřuje na zdokonalení služeb zákazníkům a hledá cesty jak získávat nové zákazníky a zvyšovat výnosy. Cyklus prodeje v žádném případě nekončí odbavením dodávky vašemu zákazníkovi! Využití všech výhod cyklů ekonomické životnosti produktu a zákazníka ve firmě má v současné době rozhodující význam. Ať již poskytujete služby přímo v terénu u zákazníků, nebo provozujete servisní centrum, odkud zajišťujete podporu svým zákazníkům, zdokonalené řízení servisních operací je zárukou úspěšnosti vaší firmy v mnoha směrech:

Maximalizace výnosů

k maximalizaci výnosů je třeba zajistit, aby všechny poskytnuté služby byly správně vyfakturovány, smlouvy obnoveny v daných termínech a aby proběhla aktualizace cen za služby a náhradní součásti.

Řízení cyklu životnosti produktu

rozšíření cyklu prodeje od prvotního prodeje a instalace až po údržbu, po-prodejní služby, další prodejní nabídky, výměnu součástí, upgrade produktů, správu konfigurace a nakonec zastavení nabídky produktu.

Zdokonalená úroveň služeb

zkrácení průběžné doby zpracování od zadání požadavku až po splnění dodávky, optimalizace využití zdrojů a materiálu a zároveň rozšíření nabídky produktu. Firmy operující ve výrobních odvětvích, nebo firmy zajišťující vlastní prostředky a zařízení pro interní využití nebo pro účely nájmu a leasingu, mohou mít velký užitek ze zdokonaleného systému řízení služeb, ať již mají požadavek na řízení instalací, řízení interního servisního plánování ve svých pobočkách, nebo požadují implementaci procesů preventivní údržby pro plánování servisu prodaných zařízení nebo jiného zboží. Plánování preventivní údržby na základě měřitelných veličin a načítaných hodnot (počítadel) jako jsou doby provozu zařízení, kilometrový proběh vozidel, nebo počet vytvořených kopií a podobně, pomáhá prodloužit cyklus životnosti prostředků, snížit časy prostojů a jednoznačně snížit náklady.


Zeptejte se


8 základních kroků podpory servisu iScala

Požadavek

Typický postup servisní činnosti začíná žádostí zákazníka o servis nebo požadavkem některého z nepřímých servisních center firmy o servisní podporu.*)

Zadání do systému

Zadání požadavku, identifikace problémů a servisních potřeb zákazníka.*)

Help desk

V případech, kdy pracovníci Help desk jsou schopni vyřešit servisní požadavek přes telefon na základě databáze znalostí, schémat postupů a technické dokumentace, není nutný další servis a technická podpora.

Automatický požadavek

Pokud firma pracuje s harmonogramy preventivní údržby a program identifikuje splnění kritérií servisu pro určitou položku, bude automaticky vytvořena servisní objednávka.

Rozbor

Poskytovatel servisu obvykle potřebuje detailní rozbor zákazníka včetně instalovaného zařízení a časového průběhu servisní údržby. Priorita servisního požadavku je stanovena podle priority zákazníka, konkrétní položky a typu problému hlášeného zákazníkem.

Detailní plánování

Jaké činnosti je třeba provést, kdo je splní a v jakém termínu? V systému proběhne rezervace materiálových potřeb a zdrojů včetně naplánování subdodávek.

Dispečink

Činnost dispečinku zahrnuje výdej a přepravu materiálu ze skladu, zahájení servisní činnosti a dle situace výměnu poškozeného zařízení. Poskytujete-li servis nebo opravu zařízení či součástí v místě instalace u zákazníka, zpravidla požadujete vrácení poškozených položek zpět do skladu.

Reporting

Servisní úkol byl splněn, práce měla úspěšný průběh a zbývá jen vytvořit výkaz skutečné spotřeby materiálu a skutečné doby servisu, dalších nákladů nebo uskutečněných subdodávek. Na základě skutečných dat se aktualizuje záznam časového průběhu servisu a dle situace také změny v konfiguraci zařízení. Položka opravená v servisním centru se vrátí zákazníkovi.

Fakturace

Na závěr splněné servisní činnosti bude vytvořena faktura pro zákazníka; v případě opravy v záruční lhůtě nebo opravy vlastního vybavení si firma zaúčtuje interní náklady.

*) tato funkcionalita je součástí funkcionality iScala CRM v modulu Marketingová databáze.


Zeptejte se


Charakteristika

Servisní evidence iScala nabízí nové možnosti řízení a kontroly servisních činností, včetně úplné kontroly průběhu dané operace, přidělení materiálu a plánování práce techniků pro zadaný servisní požadavek (externí a interní zdroje) iScala podporuje servis skladových položek, investičního majetku v modulu Evidence majetku, nebo nástrojů a vybavení v rámci modulu Řízení výroby iScala. Servis vybavení je podporován také v modulu Řízení zdrojů. Vývoj modulu Servisní evidence iScala byl zaměřen na velkou skupinu servisních organizací. Pokud činnosti firmy zahrnují servisní práce v terému, interní servis a podporu, nebo například servis vlastního zařízení a preventivní údržbu, je modul Servisní evidence optimálním řešením. Firma, která pracuje s integrovanými moduly iScala Servisní evidence, Evidence smluv a Evidence majetku, je plně připravená řídit operace pronájmu a leasingové činnosti (bližší popisy jednotlivých modulů a řešení jsou uvedeny v samostatných materiálech). Na celou oblast poskytování servisu můžeme pohlížet jako na generické procesy používané v daných oborech, ať již poskytujete servis na pumpy, kopírky, nebo automobily. Jednotliví poskytovatelé servisních služeb mají odlišné potřeby a požadavky na podporu servisu. Kromě generických procesů ve výše uvedeném přehledu iScala podporuje řadu specifických procesů, některé z častěji používaných jsou uvedeny dále v příkladech:

Evidence smluv iScala podporuje vytváření, obnovu a zrušení smluv (včetně dobropisů). Smlouvy jsou nezávislé na řízení dodávek, to znamená, že fyzické dodání určitého zboží zákazníkovi nemusí být účtováno v rámci uzavřené smlouvy.

Použití servisních smluv v Evidenci smluv iScala v integraci s modulem Servisní evidence umožní rozšířit celý proces tak, aby zahrnoval závazky v rámci dlouhodobých servisních smluv a zároveň automaticky vytvářel konkrétní servisní objednávky podle zadaných smluv pro servisní činnosti.

Po zadání servisní objednávky do systému lze na základě zadané smlouvy aktivovat vytvoření servisní objednávky. Novou smlouvu lze zadat pomocí kopie záznamů staré smlouvy.

Evidence servisních smluv podporuje zvláštní cyklus fakturace zahrnující identifikaci splněných závazků podle Servisní evidence iScala, s možností fakturace na základě objednávky v Servisní evidenci, nebo na základě servisní smlouvy v Evidenci smluv. Evidence smluv je samostatný modul iScala dodávaný nezávisle na modulu Servisní evidence. (Bližší charakteristika je uvedena v samostatném materiálu Evidence smluv).

Firma, která se rozhodne pracovat s modulem Servisní evidence iScala, získá výhodné řešení pro plánování a sledování všech servisních činností interních, "v terénu", nebo jako součást údržby vlastního vybavení firmy.

Servisní evidence samozřejmě není určena jen pro manažery, ale je cenným nástrojem také pro servisní techniky, kteří si každou práci musí naplánovat a připravit a v této fázi jim pomáhá přístup ke všem informacím ohledně určitého servisního předmětu a technická dokumentace k určitému produktu, stejně jako referenční seznamy činností.

Při interním servisu zahrnuje cyklus dodávky další kroky: převzetí servisovaného předmětu z místa instalace a jeho zpětnou přepravu po dokončení servisu. Pokud nelze předmět opravit, může firma zajistit výměnu a původní předmět dopravit zpět do svého skladu k dalšímu použití nebo likvidaci.

Nespornou výhodou Servisní evidence iScala je zdokonalená funkcionalita pro řízení procesu výměny, jak pro kompletní servisní předměty (čerpadlo), tak pro součásti servisních předmětů (kompresor). Tato možnost značně usnadňuje celý proces a zajišťuje správné ohodnocení poškozené položky, bez nároků na další náklady skladu

Proces preventivní údržby je nejlépe prezentován při vytváření prognóz požadovaných servisních událostí (hodinové, nákladové a materiálové činnosti), které se aktivují po dosažení definovaných veličin množství nebo času.

Servisní událost je předpokládaná činnost, například generální oprava nebo výměna oleje, která je aktivována na základě kilometráže vozidla. Servisní událost je plánována konstruktérem servisního předmětu, například kamion potřebuje vyměnit brzdy po každých 50 tis. ujetých kilometrech, nebo po každých 20 měsících.

Servisní evidence iScala umožňuje vytvářet prognózy pro všechny servisní události na základě docílení limitu množství nebo času, které mohou nastat při prohlídce nebo servisu. Na každou událost navazuje určitý rozsah práce ("job") definující potřebné hodiny, náklady a materiál.

Každý model prognózy identifikuje servisní předmět podle výrobního čísla a místa instalace. Aktivaci servisní události lze naplánovat podle oddělených kritérií, například na každých 5 tis. kilometrů, nebo 500 hodin. Servisní plány může vytvářet zákazník nebo servisní centrum poskytovatele.

Systém vytvoří návrh objednávky na preventivní údržbu. Každý řádek zadaný do návrhu servisní položky lze kdykoli zkontrolovat, odsouhlasit a převést na servisní objednávku. Výkazy sledovaných hodnot na základě definovaných počítadel pro načítání množství mají vliv na výpočty prognóz v systému preventivní údržby. K odstranění kolizních rozsahů prací, které byly naplánovány paralelně, můžete definovat pořadí priorit všech činností, to znamená, že například čištění výrobního zařízení nebude naplánováno na stejnou dobu jako plnění vstupního materiálu pro výrobu.

Program podporuje účtování mimořádných poplatků pokud jsou zjištěny překročené mezní hodnoty dohodnuté podle smlouvy se zákazníkem, například počet kilometrů které zákazník může najet s vozidlem v rámci leasingu. Zároveň zůstává v platnosti schéma účtování servisních nákladů podle platné záruky.

Důležitou částí servisní evidence je plánování a přidělování zdrojů.

Podrobné kalendáře zobrazující volné dny a pracovní hodiny a možnost snadného plánování a přeplánování pracovníků pro jednotlivé servisní činnosti jsou typickým požadavkem poskytovatelů servisu. Definice a klasifikace techniků požadovaných ke splnění určitých úkolů a činností ušetří firmě spoustu času a usnadní automatické operace přidělování zdrojů servisním činnostem. Díky této funkcionalitě můžete mít jistotu, že definované servisní činnosti budou přiděleny pracovníkům, kteří mají správnou kvalifikaci a potřebné zkušenosti v daném oboru. Program umožňuje průběžné sledování a aktualizaci záznamů o kvalifikaci techniků a šetří čas i náklady na celý proces vyhledání a plánování zdrojů.

Řízení zdrojů iScala je plně integrovaná součást řešení Servisní evidence iScala a nabízí podrobný registr zdrojů pro strukturované informace podle rozsahu kvalifikace, adresy, typu zdroje a podobně.

Grafické nástroje plánování zdrojů umožňují snadné plánování a přeplánování pomocí jednoduché metody drag-and-drop mezi techniky, servisními objednávkami a probíhajícími zakázkami. Tato plánovací platforma reflektuje na požadavky zadané z modulů Servisní evidence a Evidence zakázek a umožňuje sdílení zdrojů.

Můžete plánovat, řídit a sledovat vývoj zdrojů (interních i externích), plánovat a realizovat školení a certifikační programy. Pomocí integrované funkcionality servisních objednávek je možné provádět správu kurzů pro externí zdroje s automatickými operacemi potvrzení, fakturace a nákladů.

Řízení zdrojů je součástí modulu Servisní evidence.

Jedním z nejdůležitějších požadavků při poskytování servisu v místě instalace je možnost plánování a řízení servisu v místech instalací. Místo instalace je specifické místo nebo pracoviště, například výrobní závod nebo distribuční centrum, kde je umístěna položka s požadavkem na servis. Při plánování materiálu a rozpisu práce servisních techniků se vychází z informací o pracovní době v daném místě, zejména pokud je v jiné zemi (funkce sestavy kalendáře pro místa instalací).

Dalším specifickým bodem odlišným od ostatních servisních procesů je potřeba stanovit 3 kroky v operaci přidělení. Na rozdíl od standardní operace přidělení, která má 2 kroky "plán" a "dodávku" je třetím a zásadním krokem "zapůjčení technikovi".

Servisní evidence iScala používá kódy míst instalací pro správu míst všech předmětů servisu. Třetí fáze operace přidělení, tj. zapůjčení prostředku technikovi, zajišťuje správnou evidenci materiálu a vlastnických vztahů a včasné zadání navazujících účetních záznamů.

Správa instalací je termín označující proces, kdy firma používá servisní evidenci pro vlastní plánování údržby a prohlídek výrobních zařízení instalovaných ve svých provozovnách. Správu instalací může firma používat také ke správě a údržbě investičního majetku, jako jsou vozidla, počítače, nebo skladová zařízení.

Servisní evidence iScala poskytuje funkcionalitu pro plánování a vytváření servisních objednávek na základě definovaného cyklu údržby vlastního strojního vybavení firmy (definované v Řízení výroby iScala), například požadavky na pravidelný servis jednou za měsíc, nebo denní kontroly.


Zeptejte se


Typické znaky modulu

 • Propojení servisních smluv
 • Propojení na smlouvy o nájmu a leasing
 • Help desk
 • Návaznost hlavní a dílčí objednávky
 • Grafická platforma pro plánování zdrojů
 • Výběr sestavy kvalifikací
 • Kontrola úvěru
 • Sledování záruk
 • Načtení nákladů subdodávky
 • Plánování a realizace školení
 • Ucelené zpracování servisních objednávek
 • Plánování/reporting nákladů, časů a činností
 • Plánování údržby podle definovaných veličin
 • Servisní, přepravní a vývozní dokumenty
 • Přidělení technické dokumentace k produktům a servisním objednávkám
 • Přidělení kontrolních seznamů podle činnosti
 • Fakturace
 • Aktualizace stavu servisu
 • Úrovně eskalace
 • Sledování servisních objednávek
 • Přímé dodávky
 • Výměna materiálu
 • Časový průběh a změny konfigurace
 • Výrobní čísla
 • Účtování operací NP
 • FASB 52
 • Sledování dávek
 • Časový průběh servisu a statistika
 • Reporting a rozbory

Zeptejte se

Výroba

Řízení výroby iScala a řízení dodavatelsko-odběratelských operací SCM iScala vám pomůže zlepšit obchodní procesy vaší firmy a docílit vyšší spokojenosti zákazníků

Pokud jste výrobní firma, byli jste již někdy postaveni před tři (na první pohled vzájemně kolidující) cíle?

 • optimalizovat skladové zásoby
 • zkvalitnit služby zákazníkům na maximální úroveň
 • udržet optimální efektivitu výroby

iScala vám pomůže splnit tyto cíle pomocí nástrojů, které podporují výrobní procesy v rozsahu od dávek až po specifickou výrobu na zakázku, zároveň s plnou podporou MRP II a všech nástrojů pro pracoviště, které slouží k rychlé identifikaci a odstranění kritických míst. I v případech, kdy vaše firma uplatňuje výrobní metody JIT (just-in-time) a řídí se normami ISO 9000 nebo jinými procesy kontroly jakosti, naplno využijete všech možností systému k monitorování, měření a zlepšení výrobních činností vaší firmy.

Dodavatelsko-odběratelský řetězec zahrnuje řadu subjektů, jejichž činnost nezahrnuje komplexní výrobu, to znamená firmy zaměřené na jednoduchou montáž, distribuci, prodej a poskytování servisních služeb. A přesto, skladování, oceňování, hodnocení kvality zboží a přesuny zboží jsou stejně důležité aspekty pro všechny účastníky dodavatelského řetězce. iScala nabízí řadu funkcí pro podporu uvedených činností a tím umožňuje firmě realizovat štíhlejší a efektivnější řízení všech obchodních operací. Plně integrované řešení iScala Supply Chain Management (řízení dodavatelsko-odběratelských operací) vám pomáhá plánovat, realizovat, sledovat a hodnotit všechny činnosti vašeho dodavatelského řetězce. Prostřednictvím iScala SCM získáváte všechny čtyři elementy dodavatelsko-odběratelského řetězce - plánování, realizace, monitoring a vyhodnocení.

Systém ERP nabízený Scalou zajišťuje typickou výhodu systému ERP iScala - tj. provázanost operací s externími systémy (Collaborative ERP system); disponuje širokou nabídkou výkonných funkcí a nabízí specifickou funkcionalitu podle konkrétních potřeb firmy a tím vytváří optimálně zacílenou podporu pro činnosti a cíle firmy. Zavedením systému iScala získáte plnou kontrolu nad řízením procesů firmy a dokážete si zajistit lepší ekonomickou bilanci a vyšší spokojenost svých zákazníků.


Zeptejte se