Implementační metodika

Za účelem úspěšné a rychlé implementace byla společností Scala vyvinuta jednotná implementační metodologie Signature.

Jedná se o celosvětově používaný a dobře strukturovaný a disciplinovaný přístup k vedení projektu. Metodologie Signature byla vyvinuta jako nástroj sloužící dodavateli a zákazníkovi vést důsledně proces implementace pojmenováním a zavedením měřitelných dílčích kroků v plánu projektu a standardních dokumentačních procedur.

Vedení projektu je tvořeno manažerem projektu za stranu zákazníka a manažerem projektu za stranu dodavatele. Manažerem projektu zákazníka by měla být osobnost vysoce motivovaná a zodpovědná za úspěch celého projektu.

Pro každý modul, blok nebo funkční oblast se vytváří řešitelský tým tvořený specialisty dodavatele na jedné straně a pracovníky zákazníka z oddělení a oblastí, které danou problematiku pokrývají, na druhé straně. Úkolem týmu je provedení detailní analýzy dané oblasti a vytvoření detailní koncepce nasazení projektových záměrů. Členové týmů zákazníka projdou detailním školením funkcí a možností systému, a jeho přizpůsobování se měnícím se podmínkám.

Tito pracovníci obvykle zabezpečují další rozšiřování, údržbu, správu systému a šíření know-how mezi ostatní koncové uživatele vlastní firmy.

Způsob organizace a řízení implementace podléhá standardním implementačním procedurám metodologie pro řízení projektu Signature.Jednotlivé etapy implementace systému probíhají obvykle v následujících krocích:

1 Zahájení projektu

(Formulace jasných a konkrétních výchozích cílů projektu; Jmenování organizační struktury projektu, která zajistí realizaci projektu; Stanovení rámcového obsahu a rozsahu navazujících fází projektu; Harmonogram realizace projektu; Stanovení pravidel pro řízení kontroly jakosti, schválení akceptačních testů; Stanovení kapacit, a technického zabezpečení a součinnosti dodavatele a objednatele; Příprava pracovních týmů projektu).

2 Implementační studie

(V rámci etapy je proveden rozbor současného stavu řešení vybraných oblastí. Realizaci provádí zhotovitel v součinnosti s objednatelem, akceptaci provádí objednatel v součinnosti se zhotovitelem).

3 Design / Nastavení systému

(Podle výstupů akceptované Implementační studie se provede vlastní nastavení systému Scala. Provedou se např. následující činnosti: Nastavení parametrů systému / modulů; Nastavení číselníků - posloupnost plnění číselníků, příprava přístupových práv a sdílených číselníků; Školení koncových uživatelů, metodiků - školení na reálném datovém vzorku v testovacím prostředí; Konverze dat včetně naplnění číselníků;)

4 Příprava migrace

(Podle výstupů Implementační studie se provede návrh a realizace konverze dat. Ověřují se výsledky konverze v testovacím prostředí i funkčnost vybraných modulů na reálném vzorku dat v testovacím prostředí.)

5 Testovací provoz

(Všechny činnosti etapy přímo směřují k náběhu rutinního provozu implementovaného systému. Provede se test systému, porovnání nastavení s cíly uvedenými v Implementační studii a akceptace nastavení.)

6 Ověřovací provoz

(Ověřovací provoz představuje rutinní využívání implementovaných komponent technického a systémového prostředí a také vlastního IS se zvýšenou metodickou pomocí dodavatele bez duplicitního provozu s dosavadním ASW. Etapa je ukončena vyhodnocením ověřovacího provozu. Činnosti provádí dodavatel v těsné součinnosti se objednatelem - podle rozsahu daném smlouvou k projektu.)

7 Ukončení projektu

(Etapa obsahuje tyto kroky: Ověří se a vyhodnotí plánovaný a skutečný rozsah projektu, výchozí a realizovaní cíle, harmonogram realizace projektu; Ověří se a vyhodnotí akceptační protokoly, protokol o ověřovacím provozu; plánovaný a skutečný rozpočet projektu; Ověří se a vyhodnotí smluvní podmínky a plnění smlouvy; Vyhodnotí se činnost pracovních týmů projektu.)


V případě potřeby jsou do dílčího projektu doplněny i další etapy, např.:

8 Úpravy standardních modulů

(Etapa je do projektu zařazena v případě potřeby. V průběhu etapy se realizují a ověří programové úpravy standardních modulů podle zadání Implementační studie.)


Vlastní vývoj aplikací

Pro své zákazníky vyvíjíme aplikace dle individuálních přání. Špičkové znalosti systému společně se značnou otevřeností informačního systému iScala a všeobecně používanému nástroji Microsoft VBA nám umožňují vyvinout a naprogramovat téměř libovolnou aplikaci běžící nad informačním systémem iScala a komunikující s ním. Příkladem tohoto vývoje je systém RESOS.

  Více informací...